Privacy - Vleeswaren William

VLEESWAREN WILLIAM - BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

 

Dit document vormt het beleid inzake gegevensbescherming van Vleeswaren William BV. Het is bedoeld om aan te geven hoe Vleeswaren William BV persoonsgegevens, d.i. gegevens in verband met een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, verwerkt.

 

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VLEESWAREN WILLIAM gegevens?

 

VLEESWAREN WILLIAM verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u, als natuurlijke persoon die klant is dan wel optreedt als contactpersoon of vertegenwoordiger van een onderneming of organisatie die onze klant is, contact met ons heeft voor de aankoop van producten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer "klantenbeheer".

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens, als leverancier of als contactpersoon of vertegenwoordiger van een professionele leverancier, in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde "leveranciersbeheer".

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier dan wel als contactpersoon of vertegenwoordiger van een klant of leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde "boekhouding".

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als "communicatie" of "public relations".

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt VLEESWAREN WILLIAM?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die VLEESWAREN WILLIAM nodig heeft om de producten te leveren die u, in eigen naam of voor rekening van uw onderneming of organisatie, bij ons aankoopt. Dit betreft in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens

 

  • - Identificatiegegevens, zoals naam en adres,
  • - Contactgegevens, zoals telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en de gegevens van de

onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, alsook uw functie

  • - Gegevens over uw functie en/of activiteiten

 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de contractuele relatie op te volgen.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de uitvoering van het contract en dus in de boekhouding. 

Gegevens over uw functie en activiteiten worden in het bijzonder verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Hoe verzamelt VLEESWAREN WILLIAM uw gegevens?

 

Uw gegevens verzamelen wij normaal bij uzelf wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult of wanneer u gegevens verstrekt bij bestellingen. Dat kan ook gebeuren via mailuitwisseling, telefoon of tijdens een gesprek.

Wij verzamelen gegevens niet altijd rechtstreeks bij u. Het is ook mogelijk dat wij die gegevens op een andere manier verkrijgen. Dat is met name het geval als u vertegenwoordiger bent van een rechtspersoon waarmee wij handelen en wij uw gegevens bekomen van andere personen binnen uw onderneming of organisatie. 

 

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies. Dat doen wij om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. Meer informatie hierover kan u vinden in onze cookiepolicy [HYPERLINK NAAR COOKIEPOLICY].

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door VLEESWAREN WILLIAM?

 

Als u onze producten aankoopt, wordt er normaal met ons een contact gesloten. In dat geval verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht. Het contract is ook de grondslag voor de verwerking van uw gegevens als u een leverancier bent van producten of diensten.

In andere gevallen is er geen contractuele relatie met u, zoals bij communicatie en public relations. Dan baseren wij de verwerking op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Het is ook mogelijk dat wij niet met u zelf, als natuurlijke persoon, maar wel met de onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, een contract sluiten. Hoewel in dat geval de verwerking noodzakelijk is om het contract met uw onderneming of organisatie uit te voeren, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens dan op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Dat houdt in dat wij uw gegevens moeten kunnen verwerken om zaken te kunnen doen met uw onderneming of organisatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij gegevens over u als natuurlijke persoon verwerken in het kader van de samenwerking met de onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, in de verwerkingen "leveranciersbeheer" en "boekhouding". Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de diensten die instaan voor deze activiteiten.

Uw gegevens kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan derde partijen waar wij een beroep op doen, de zogenaamde verwerkers. Dat gebeurt altijd onder onze controle, waarbij wij ervoor zorgen dat die verwerkers uw persoonsgegevens voldoende beveiligen.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of er in hoofde van die instanties wel aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen.

 

Beveiliging van uw gegevens

 

VLEESWAREN WILLIAM neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beveiligd. Dit houdt met name in dat er geen toegang tot de gegevens kan worden bekomen door personen die hiertoe niet zijn gemachtigd.

 

 

Uw rechten

 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Tevens kan u verzet aantekenen tegen die verwerking.

Daartoe volstaat het dit te vragen bij privacy@vleeswaren-william.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat identiteitsbewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. In beginsel gebeurt de identificatie aan de hand van een kopie van de identiteitskaart. Niettemin zijn ook andere bewijzen van identiteit toegelaten, mits ze voldoende geloofwaardig zijn, bijvoorbeeld omdat ze zijn uitgegeven door een overheid.

Heeft u vragen bij of bent u het niet eens bent met de manier waarop VLEESWAREN WILLIAM uw gegevens verwerkt, kan u zich steeds richten tot en/of klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), via contact@apd-gba.be, telefonisch op 02 274 48 00 of via de post op het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

VLEESWAREN WILLIAM behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld.